Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно съвременните, общоприети достижения на медицинската наука и практика. При отклонение от тези задължения, в резултат на което са възникнали неблагоприятни последици за болния, може да се ангажира отговорността на лекаря, ако неговото действие или бездействие са в резултат на виновно поведение. Виновно е поведението не само в случаи на преднамереност и умисъл.  Прочети още ....

Права при лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публични фондове, понякога е необходимо да се извършват някои eu flagпредварителни административни действия. Има три административни органа, които имат право да издават разрешение и да заплащат за лечение в чужбина.
Комисия за лечение в чужбина към МЗ
Единият от тях е Комисията за лечение в чужбина, създадена към Министерството на здравеопазването. Комисията разглежда случаи .... Прочети още ....

Съдебни дела срещу администрацията

burocracyАдминистративните съдебни дела се водят тогава, когато административен орган, отказва да изпълни задълженията си, записани в закон или подзаконов burocracyнормативен акт.
Пред Административния съд може да се оспорват индивидуални и общи административни актове, общи административни актове, подзаконови нормативни актове или отказът на административния орган да издаде такива.
Тези дела се водят пред съответния административен съд. Прочети още ....

УКАЗАНИЕ за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права най-малкото:
Право да получите лечение без дискриминация по раса, пол, възраст, етническа принадлежност, произход, религия, образование, културно равнище, убеждения, политическа принадлежност, сексуална ориентация, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Право на безплатна помощ при спешни състояния на територията на цялата страна на телефон 112. Прочети още .....

Социалната стигма представлява силно обществено неодобрение към  дадено лице или група от хора, базирано или кодирано във външни белези. Стигмата може да се поставя на лице, намиращо се в по-голямо общество, коeто се различава от културните норми на съответното общество.

Стигмата носи опит и чувство на:

- Срам

- Вина

- Безнадежност

- Нищета

- Изопачаване от страна на медиите

- Нежелание да търсиш или приемаш необходимата помощ

Какво е стигмата на психичните разстройства?

Стигмата върху психичните разстройства може да се раздели на 2 типа:

1. Социална стигма - в резултат на психиатричния етикет, който получават личностите, социалната стигма се характеризира с ущърбни нагласи и дискриминационно поведение, насочени към тях.

2. Автостигмата – това е щетата, която психичноболните причиняват на себе си. И двата вида социална и автостигма могат да бъдат разбирани от гледна точка на три компонента: стереотипи, предразсъдъци и дискриминация.

Стереотипите се смятат за „социални“, тъй като те представляват колективно съгласувани понятия на групи лица. Те са ефикасни, защото хората могат бързо да създадат своите впечатления и очаквания към лицата, които принадлежат към стереотипнат група.

Предразсъдъците, които в основата си представляват познавателно и емоционално реагиране, водят до дискриминация на поведенческата реакция.

И обратно – предразсъдъците, обърнати навътре водят до собствена дискриминация.

Много от хората със сериозно психично заболяване се тормозят двойно. От една страна те се борят със симптомите и недъзите, които са в резултат на заболяването. От друга страна те са в постоянна борба със стереотипите и предразсъдъците, които са в резултат на погрешното мнение на общността към болестта.

Чие дело са стигматичните нагласи относно психичните разстройства?

Perhaps surprisingly, stigmatizing beliefs about individuals within society, regardless of whether they know someone with a mental health problem, have a family member with a mental health problem, or have a good knowledge and experience of mental health problems.

Може би е изненадващо, но стигматизираните убеждения за физически лица съществуват в рамките на обществото, независимо от това дали те познават някой с психичен проблем, има член на семейството с психично заболяване, или имат добри познания и опит с проблемите на психичното здраве.

Стигмата на психичното здраве все още е широко разпространена в медицинската професия, поне отчасти, защото е има нисък приоритет по време на обучението на специалисти  и семейни лекари.

Какви фактори причиняват стигмата?

В социалната стигма, свързана с психични проблеми, почти сигурно има много причини. През цялата история на хората с психични проблеми – те са били третирани по различен начин, дори брутално. Причината за това може да произтича от заблудените възгледи, че хората с психични проблеми могат да бъдат по-жестоки или непредсказуеми, или по някакъв начин просто различни, от хората без талива проблеми, но никое от тези вярвания няма основание за действителност.

Следва продължение...

 

„Проектът Открито за психичните разстройства се финансира в рамките на

 Програма БГ 07 Инициативи за обществено здрав по Финансовия механизъм на Европейското

 икономическо пространство 2009-2014 г.“

Автори: Ирен Богоева, Гергана Георгиева


Потребителски рейтинг на болниците

hospitalsТук пациентите оценяват болниците. Бъдете информирани преди да изберете. Станете един от оценителите и споделете мнението си. Вижте как ......

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

nsvokЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...