Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно съвременните, общоприети достижения на медицинската наука и практика. При отклонение от тези задължения, в резултат на което са възникнали неблагоприятни последици за болния, може да се ангажира отговорността на лекаря, ако неговото действие или бездействие са в резултат на виновно поведение. Виновно е поведението не само в случаи на преднамереност и умисъл.  Прочети още ....

Права при лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публични фондове, понякога е необходимо да се извършват някои eu flagпредварителни административни действия. Има три административни органа, които имат право да издават разрешение и да заплащат за лечение в чужбина.
Комисия за лечение в чужбина към МЗ
Единият от тях е Комисията за лечение в чужбина, създадена към Министерството на здравеопазването. Комисията разглежда случаи .... Прочети още ....

Съдебни дела срещу администрацията

burocracyАдминистративните съдебни дела се водят тогава, когато административен орган, отказва да изпълни задълженията си, записани в закон или подзаконов burocracyнормативен акт.
Пред Административния съд може да се оспорват индивидуални и общи административни актове, общи административни актове, подзаконови нормативни актове или отказът на административния орган да издаде такива.
Тези дела се водят пред съответния административен съд. Прочети още ....

УКАЗАНИЕ за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права най-малкото:
Право да получите лечение без дискриминация по раса, пол, възраст, етническа принадлежност, произход, религия, образование, културно равнище, убеждения, политическа принадлежност, сексуална ориентация, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Право на безплатна помощ при спешни състояния на територията на цялата страна на телефон 112. Прочети още .....

Обществото се старае да съхрани социалната дистанция по отношение на психично болните си членове. Това се отнася в особето висока степен и до родствениците  на болните с психични разстройства и техните семейства. Независимо, че членовете на семейството отричат стигмата, те всячески се стремят да «опазят тайната» за болния близък. В къщата на обесения не се говори за въже. Извън къщата на психично болния не се говори за него и душевното му разстройство.

Какво е обичайното поведение: Най-често семейството отказва да приеме факта, “че това се случва с наш близък“. Обикновено близките се надяват и мислят, че това е “временно неразположение” и то ще отмине без лечение. Изпитват страх да извършат консултация с психиатър, защото „някой ще научи“. Според тях, не може да се приемат толкова “силни “ лекарства, защото това не може да е психична болест или лекарствата няма да помогнат, защото психичните болести са нелечими.

 

Как се справяме със „срама“:  “Добросъвестно” пазим “тайната” на психичната болест. Болното дете не играе с приятелите на здравите си братя и сестри (в същност не играе с никого). Болният тийнейджър  не посещава кино или дискотека със “здравите”младежи (въобще не ги посещава). В дома на психично болния не идват гости и семейството рядко присъства на приятелски срещи. Когато това се случва, то (най-често) е без пациента…

До какво води това: Късно диагностициране на заболяването. Закъсняло начало на лечението Настъпване на  необратими промени в мозъчни структури. Промяна в личностовата структура на болния, вследствие налаганата изолация, депривация, дискриминация и … последващите стигматизация и автостигматизация.

„Проектът Открито за психичните разстройства се финансира в рамките на

 Програма БГ 07 Инициативи за обществено здрав по Финансовия механизъм на Европейското

 икономическо пространство 2009-2014 г.“


Потребителски рейтинг на болниците

hospitalsТук пациентите оценяват болниците. Бъдете информирани преди да изберете. Станете един от оценителите и споделете мнението си. Вижте как ......

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

nsvokЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...