Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно съвременните, общоприети достижения на медицинската наука и практика. При отклонение от тези задължения, в резултат на което са възникнали неблагоприятни последици за болния, може да се ангажира отговорността на лекаря, ако неговото действие или бездействие са в резултат на виновно поведение. Виновно е поведението не само в случаи на преднамереност и умисъл.  Прочети още ....

Права при лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публични фондове, понякога е необходимо да се извършват някои eu flagпредварителни административни действия. Има три административни органа, които имат право да издават разрешение и да заплащат за лечение в чужбина.
Комисия за лечение в чужбина към МЗ
Единият от тях е Комисията за лечение в чужбина, създадена към Министерството на здравеопазването. Комисията разглежда случаи .... Прочети още ....

Съдебни дела срещу администрацията

burocracyАдминистративните съдебни дела се водят тогава, когато административен орган, отказва да изпълни задълженията си, записани в закон или подзаконов burocracyнормативен акт.
Пред Административния съд може да се оспорват индивидуални и общи административни актове, общи административни актове, подзаконови нормативни актове или отказът на административния орган да издаде такива.
Тези дела се водят пред съответния административен съд. Прочети още ....

УКАЗАНИЕ за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права най-малкото:
Право да получите лечение без дискриминация по раса, пол, възраст, етническа принадлежност, произход, религия, образование, културно равнище, убеждения, политическа принадлежност, сексуална ориентация, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Право на безплатна помощ при спешни състояния на територията на цялата страна на телефон 112. Прочети още .....

Мит 1: Психичната болест и умствената изостаналост са едно и също нещо

Факт: Това са две съвсем различни разстройства. Умствената изостаналост се характеризира основно с ограничение в интелектуалните функции и свързаните с това затруднения в изпълнението на някои основни дейности от ежедневието. За разлика от това, интелектуалното функциониране на хората с психиатрична инвалидност, е като на всички останали от общата популация.

Мит 2: Психичните разстройства са само плод на нечия фантазия

Факт: Психичните разстройства са реални. Психичните болести и мозъчните разстройства носят страдание, водят до инвалидност и могат дори да скъсят продължителността на живота. Установено е, че през 2000 г. на всеки 40 секунди в света се е самоубивал по един човек. 

Мит 3: Психичните разстройства се дължат на слабохарактерност

Факт: Те се причиняват от биологични, психологични и социални фактори. Данните от научните изследвания сочат, че за възникването на шизофренията, депресията и алкохолизма роля имат генетични и биологични фактори. Различни фактори от социалната среда, като загуба на любим човек или работа, могат съществено да допринесат за развитието на различни разстройства. 

Мит 4: Възстановяването след прекаран епизод на психична болест е невъзможно

Факт: Дългосрочните проучвания показват, че мнозинството от хората с психична болест безспорно се подобряват и водят стабилен и продуктивен живот. В продължение на десетилетия се считаше, че психичната болест е постоянна и нелечима. Хората с психична болест бяха отделяни от обществото чрез настаняването им в психиатрични болници. С откриването на медикаменти, които облекчават симптомите на психичната болест, се наблюдава  постоянна  еволюция към осигуряването на лечение и рехабилитация в общността.

Мит 5: Психичните болести засягат само хората в богатите страни

Факт: Психичните и мозъчните разстройства са грижа и за развитите и за развиващите се страни. При едно забележително проучване на СЗО в 27 развити и развиващи се страни не е открита страна, в която да няма шизофрения. Злоупотребата с алкохол е друго често срещано разстройство, за което не съществуват граници. 

Мит 6: Работещите с психична болест и тези с епизод на психична болест в миналото са второ качество работници и служители.

Факт: Работодатели, които са наели такива хора съобщават,  че те са с по-редовно и точно присъствие на работа и са толкова добри (а в някои случаи и по-добри) работници, колкото и останалите по отношение на мотивация, качество на работата им и трайно задържане на работното място. 

Мит 7: Психичните разстройства не са истински болести, а личностни нарушения с отклонения в поведението

Факт: Нарушенията в мозъка не са по-различни от нарушенията на сърдечно-съдовата система, метаболизма, бъбрека и т.н. Проучванията сочат генетични и биологични причини за заболяванията и могат да бъдат лекувани ефективно.

Мит 8: Психично болните и прекаралите епизод на психична болест са опасни и агресивни.

Факт: Oгромната част от тези хора не са агресивни и опасни. Статистиката показва, че насилието от хора  с психични разстройства  не е по-високо от това на хората от общата популация. Хора с психично заболяване като шизофрения са по- скоро изплашени, объркани и отчаяни, отколкото агресивни. Този имидж и дискриминация произтича от отразяването на медиите на случаи с хора с психични разстройства.

Мит 9: Хора с тежки психични заболявания (шизофрения, бипорярно разстройство) са опасно нестабилни и най-често се оттеглят от обществото.

Факт: Много често хората с такова заболяване следват лечение, което е ефективно. Голяма част от тях могат да водят пълноценен и активен живот. Известно е, че много гениални учени, велики творци и далновидни политици са страдали от тежки психични разстройства – Айнщайн, Хемингуей, Ван Гог, Чърчил.

Мит 10: Психичната болест не може да засегне мен

Факт: Психичните разстройства са изненадващо чести и могат да засегнат всеки и независимо от неговата социална, икономическа, семейна, културална или полова принадлежност. Според данните на СЗО, 1 на всеки 4 семейства е засегнато от психично разстройство по някакъв начин. Това може да бъдете и Вие...или някой близък до Вас

 

„Проектът Открито за психичните разстройства се финансира в рамките на

 Програма БГ 07 Инициативи за обществено здрав по Финансовия механизъм на Европейското

 икономическо пространство 2009-2014 г.“


Потребителски рейтинг на болниците

hospitalsТук пациентите оценяват болниците. Бъдете информирани преди да изберете. Станете един от оценителите и споделете мнението си. Вижте как ......

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

nsvokЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...