Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно съвременните, общоприети достижения на медицинската наука и практика. При отклонение от тези задължения, в резултат на което са възникнали неблагоприятни последици за болния, може да се ангажира отговорността на лекаря, ако неговото действие или бездействие са в резултат на виновно поведение. Виновно е поведението не само в случаи на преднамереност и умисъл.  Прочети още ....

Права при лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публични фондове, понякога е необходимо да се извършват някои eu flagпредварителни административни действия. Има три административни органа, които имат право да издават разрешение и да заплащат за лечение в чужбина.
Комисия за лечение в чужбина към МЗ
Единият от тях е Комисията за лечение в чужбина, създадена към Министерството на здравеопазването. Комисията разглежда случаи .... Прочети още ....

Съдебни дела срещу администрацията

burocracyАдминистративните съдебни дела се водят тогава, когато административен орган, отказва да изпълни задълженията си, записани в закон или подзаконов burocracyнормативен акт.
Пред Административния съд може да се оспорват индивидуални и общи административни актове, общи административни актове, подзаконови нормативни актове или отказът на административния орган да издаде такива.
Тези дела се водят пред съответния административен съд. Прочети още ....

УКАЗАНИЕ за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права най-малкото:
Право да получите лечение без дискриминация по раса, пол, възраст, етническа принадлежност, произход, религия, образование, културно равнище, убеждения, политическа принадлежност, сексуална ориентация, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Право на безплатна помощ при спешни състояния на територията на цялата страна на телефон 112. Прочети още .....

1.Да работи. Да започне работа, като използва възможностите си. „Да си намери работа. За него това е изключително важно”. Това е основното. Да имат работа. Да работят и да се реализират. Да получават добри пари, с които да могат сами да се издържат спокойно. Една близка казва, че не смее да мечтае, че болният й роднина може да има семейство. Мечтата й е той да работи. А тя много иска той да работи, за да си създаде социална среда. Да има социални контакти и да работи нещо. Преди се е надявала, че ще успее да има своя професия или занаят. Сега – да изкарва някой лев! Наясно е, че той трудно може да работи, защото се е разболял толкова рано, че изобщо не е приучен да се труди. Други се надяват, че болните могат да си намерят харесвана и удовлетворяваща професия. Има и такива, които смятат, че за болните е добре да учат висше образование. Ученето може да ги ангажира и да им помогне да си запълнят времето. „Исках да учи нещо. Да се занимава с билки или терапия с движения”.

2. Да си намерят среда от хора без психично заболяване. Да се социализират; да има контакти; да имат приятели; да се срещат с повече млади хора; да си имат среда. „Не е хубаво сам човек между четири стени. Сутрин ставаш, вечер лягаш – все сам”.

3. Да създадат близки отношения. Да контактуват с близки. Да имат семейство. Да си намерят мъж/жена. Някои близки смятат, че за болните – които взимат лекарства – не е добре да имат деца. Но за тях е важно, един ден, когато тях вече ги няма, да са спокойни, че с болните има някой. ”Може да не се женят, защото партньорите им може да ги напуснат бързо и те ще страдат. Но да намерят някого, с когото да съединят самотата си. За целта трябва да имат повече вяра в хората. Поне малко да се върне това, което е било. Повече вяра да имат”.

4. Да намерят начин да се справят с живота след смъртта на родителите. Какво ще правят след смъртта на близките си? Те трябва да могат да се справят с живота сами. Да могат да се грижат сами за  себе си. „Мечтите ми се свеждат до това да се закрепи. Искам да има защита към самия себе си. Знам, че това няма кой да го направи за него…”

5. Да са в по-добро настроение, спокойни и сигурни. Да възприемат света от хубавите страни, по-малко да ги наранява отношението на хората. „Понякога искам да видя да изрази положителна емоция, но това му липсва, болестта му я е взела… няма нищо, което да го радва и да предизвика искрена усмивка на лицето му… понякога изкарва една гримаса, която би трябвало да е нещо подобно на усмивка. Искам да има защита към самия себе си, знам, че това няма кой да го направи за него…” „Да си живее нормално, както преди болестта.” „Да бъде здрав, нормален, весел и жизнен.”

Всеки от нас може да допринесе за осъществяване надеждите на близките на хора с психични разастройства. Психичното разстройство е болест, не лично решение.

"Проектът Открито за психичните разстройства се финансира в рамките на Програма БГ 07 Инициативи за обществено здрав по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014"

Източник: http://psihichnozdrave.com/


Потребителски рейтинг на болниците

hospitalsТук пациентите оценяват болниците. Бъдете информирани преди да изберете. Станете един от оценителите и споделете мнението си. Вижте как ......

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

nsvokЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...